Pr@ca wNet

Regulamin

Strona główna » Regulamin

Regulamin portalu Pr@ca wNET

Informacje ogólne

 1. Właścicielem portalu „Pr@ca wNet” jest Powiatowy Urząd Pracy w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, NIP 7441529952, REGON 510928167.
 2. Regulamin portalu „Pr@ca wNet” jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w myśl którego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z portalu „Pr@ca wNet”.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w ramach portalu „Pr@ca wNet” jest Powiatowy Urząd Pracy w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.

Definicje

Wskazane poniżej pojęcia oznaczają:

 1. Pr@ca wNet – oznacza portal internetowy działający pod adresem www.pracawnet.pl
 2. Usługodawca – Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 3. Usługobiorca – podmiot, który korzysta z portalu „Pr@ca wNet”
 4. Usługa lub Usługi – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności portalu „Pr@ca wNet”
 5. Robot – program wykonujący automatycznie określone zadania. Działanie Robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie Robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji
 6. Wizytówka – zbiór informacji o osobie posiadającej aktywne konto w systemie
 7. Dla pracodawców – strefa przeznaczona dla pracodawców poszukujących pracowników w ramach usług portalu Pr@ca w Net. W tym miejscu zalogowani pracodawcy mogą przeglądać wizytówki osób poszukujących pracę, poprzez filtry wyszukiwać odpowiadające im kryteria, a w przypadku znalezienia interesującej wizytówki poprosić osobę poszukującą pracy o udzielenie dostępu do jej CV
 8. Dla pracowników – strefa dla osób poszukujących pracy w ramach usług portalu Prac@ w Net. W tym miejscu osoby poszukujące pracę po zalogowaniu mogą decydować o udostępnieniu swojego CV zainteresowanym pracodawcom oraz korzystać z wbudowanego kreatora do tworzenia CV

Warunki świadczenia usług

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu „Pr@ca wNet”
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z portalu „Pr@ca wNet” w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu
 3. Korzystanie z Usług i portalu „Pr@ca wNet” jest bezpłatne
 4. Usługobiorca korzysta z zasobów portalu „Pr@ca wNet” na własną odpowiedzialność
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości portalu „Pr@ca wNet”
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu „Pr@ca wNet”z przyczyn niezależnych od Usługodawcy
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu portalu „Pr@ca wNet”, wprowadzeniu ograniczeń terytorialnych, jak również zamknięcia serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 8. Usługodawca z zastrzeżeniem ograniczeń, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z portalu „Pr@ca wNet”, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 9. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści portalu „Pr@ca wNet” były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Usługobiorców wskutek wykorzystania zasobów portalu „Pr@ca wNet”, z wyłączeniem szkód, za których z mocy prawa odpowiedzialność Usługodawcy nie może zostać wyłączona.
 10. Usługodawca, ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do portalu „Pr@ca wNet”, na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla Usługodawcy lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.
 11. Portal „Pr@ca wNet” może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 12. Z zasobów osób trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 14. Usługobiorca zakładający konto w zakładce „dla Pracodawców” zobowiązany jest do wykorzystywania danych, do których uzyska dostęp w ramach usług portalu Pr@ca w Net wyłącznie w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. W ramach korzystania z Usług, Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie używał Robotów bądź innych narzędzi lub oprogramowań automatyzujących. W przypadku wykrycia działania Robota bądź innych narzędzi lub oprogramowań automatyzujących, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Usługobiorcę, u którego wykryto działanie Robota z Usług bez konieczności informowania go o tym fakcie.
 16. Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Usług lub portalu „Pr@ca wNet” w każdym czasie.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu „Pr@ca wNet”

 1. Urządzenie końcowe połączone z siecią Internet np: komputer, telefon, tablet, wyposażone w możliwie aktualną przeglądarkę internetową.
 2. Dostęp do niektórych elementów witryny internetowej może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek, takich jak Flash Media Player, Silverlight, Java i innych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Usługobiorcy nie jest w stanie prawidłowo obsługiwać treści.

Rejestracja – utworzenie profilu na portalu „Pr@ca wNet”

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom dostęp w portalu „Pr@ca wNet” do danych dotyczących Usługobiorców oraz korzystania ze świadczonych Usług. Korzystanie z funkcjonalności portalu „Pr@ca wNet”jest możliwe pod warunkiem założenia przez Usługobiorcę konta w portalu „Pr@ca wNet” oraz jego potwierdzenia.
 2. Pełną funkcjonalność Usługobiorca Uzyskuje w momencie zatwierdzenia utworzonego konta przez pracownika Usługodawcy.
 3. Do założenia konta wymagane jest podanie: w zakładce „Dla pracodawców”: nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres email, imię i nazwisko osoby do kontaktu, opis działalności i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym; w zakładce „Dla pracowników”: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, miejscowość zamieszkania, numeru telefonu, adres email, poziom wykształcenia i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dane o Usługobiorcach będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem portalu „Pr@ca wNet”, a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług. Dane osób poszukujących pracę, które posiadają aktywne konto (logowały się w przeciągu 30 dni) widoczne będą dla zarejestrowanych pracodawców w postaci wizytówki zawierającej: imię, wiek, miejscowość zamieszkania, poszukiwane stanowisko, wyuczony zawód, uprawnienia/kwalifikacje, znajomość języków obcych, informację o orzeczeniu o niepełnosprawności. Pełen zakres danych w postaci CV zostanie udostępniony na okres 30 dni wyłącznie tym pracodawcom, których prośba o udostępnienie CV zostanie zaakceptowana. Dane pracodawców będą widoczne wyłącznie dla osób poszukujących pracę, które pracodawca poprosi o udostępnienie CV.
 5. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych podawanych przy rejestracji oraz ich poprawiania.
 6. Z chwilą założenia konta Usługobiorca: akceptuje Regulamin; oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zakładania konta w portalu „Pr@ca wNet”- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 7. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w ramach portalu Pr@ca wNet, w szczególności o celach przetwarzania, podstawach prawnych, okresie przechowywania oraz prawach usługobiorców związanych z przetwarzaniem danych, znajduje się klauzuli informacyjnej zamieszczonej na naszej stronie internetowej: www.pracawnet.pl/rodo
 8. Usługobiorca, może w dowolnym czasie odwołać zgody, o których mowa powyżej – co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usług.

Zablokowanie konta Usługobiorcy na portalu Prac@ wNET

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu „Pr@ca wNet” Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Osoba, której konto zostało zablokowane, nie może założyć nowego konta na portalu „Pr@ca wNet”.
 3. Aktywacja zablokowanego konta możliwa jest po poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem Usługodawcy.
 4. Usługodawca może trwale zamknąć profil „Pr@ca wNet” Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

Powiadomienia

 1. Do Usługobiorcy wysyłane są powiadomienia o zaistnieniu danego zdarzenia związanego z jego kontem.
 2. Powiadomienia, o których mowa w pkt 1, przekazywane są na adres email wskazany przez Usługobiorcę.

Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca może w dowolnym czasie odstąpić od umowy na świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego konta z portalu „Pr@ca wNet”.
 2. Konto Usługobiorcy zostanie automatycznie usunięte w przypadku gdy nie będzie się na nie logował przez okres 12 miesięcy.
 3. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia przez Usługobiorcę prawa lub Regulaminu.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane w formie pisemnej poprzez przesłanie elektronicznej wiadomości na adres: inkubator@pup.ilawa.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy tj: imię, nazwisko osoby, adres email użyty do założenia konta w serwisie „Pr@ca wNet” oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Regulamin może być zmieniany.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, zarejestrowani Usługobiorcy zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez strony portalu „Pr@ca wNet” oraz drogą e-mail.
 6. W przypadku likwidacji portalu „Pr@ca wNet” wszystkie dane Usługobiorców zostaną – po uprzednim powiadamianiu Usługobiorców – trwale usunięte.
 7. Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Wersja 1.1 (Iława, 1 grudnia 2020 r.)Potrzebujesz pomocy? Odpowiemy tak szybko jak to możliwe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

* Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia
W projekcie biorą udział

Starostwo Powiatowe w IławiePowiatowy Urząd Pracy w IławieOśrodek Wspierania Przedsiębiorczości - Inkubator Technologiczny w IławieUrząd Miasta IławyUrząd Miasta LubawaIława Urząd Gminy Lubawa Urząd Gminy Urząd Miejski Kisielice Urząd Miejski Susz Urząd Miejski Zalewo

Copyright © pracawnet.pl Stworzone przez Cormo Sp. z o.o.
TOP